KONKURS SZCZĘŚLIWA 13-TKA

REGULAMIN KONKURSU SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą – konkurs prowadzony pod nazwą „#szczesliwatrzynastka” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Sklep Myśliwski SZÓSTAK z siedzibą przy ulicy Św. Barbary 50, 98-300 Wieluń
c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Sklep Myśliwski SZÓSTAK z siedzibą przy ulicy Św. Barbary 50, 98-300 w Wieluniu
d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e. „Nagrody”
- wszystkie nagrody będą prezentowane każdego kolejnego miesiąca na kanale Sudecka Ostoja, oraz w portalach społecznościowych Sklepu Myśliwskiego Szóstak, Sudeckiej Ostoi oraz na stronie interenetowej: https://www.sklepszostak.pl/content/konkurs-szczesliwa-13-tka.html

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji firmy Szóstak oraz Sudecka Ostoja
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski od 01.02.2022 o godz. 10:00 i trwa do dnia 06.12.2022 roku, kiedy będzie miało miejsce zakończenie konkursu. Więcej informacji odnośnie zakończenia konkursu zostanie podane bliżej daty zakończenia na portalach społecznościowych w/w firm.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem fanpage firmy Szóstak oraz Sudecka Ostoja
5. Uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
- zakupić w Sklepie Myśliwskim Szóstak NOWĄ jednostkę broni palnej lub dokonać zakupów na kwotę 5000zł w sklepie stacjonarnym lub internetowym www.sklepszostak.pl
- wypełnić ankietę konkursową i wrzucić ją do urny w Sklepie Myśliwskim Szóstak.
- Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Wykluczony zostać może również Uczestnik, który:
- wpisał komentarze zawierające treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobra osobiste innych osób bądź Organizatora,
- wykorzystywał fałszywe dane w celu zakupu broni
2. Wyniki Konkursu zostaną podane 06.12.2022, kiedy właściciel kanału Sudecka Ostoja wraz z komisją konkursową 'wybierze' ankiety konkursowe oraz wykona telefon do osoby z ankiety z pytaniem konkursowym.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą właściciel Kanału Sudecka Ostoja oraz przedstawiciele sklepu myśliwskiego Szóstak

§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA


1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
- Główną nagrodą będzie bok śrutowy marki Antonio Zoli, model Kronos, z unikalnymi złotymi emblematami "Sudecka Ostoja" oraz "Szóstak".
- reszta nagród będzie pokazywana każdego kolejnego miesiąca na kanale Sudecka Ostoja, oraz w portalach społecznościowych Sklepu Myśliwskiego Szóstak, Sudeckiej Ostoi oraz na stronie interenetowej: https://www.sklepszostak.pl/content/konkurs-szczesliwa-13-tka.html

§ 5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§ 6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Sklep Myśliwski SZÓSTAK z siedzibą przy ulicy Św. Barbary 50, 98-300 Wieluń oraz kanał na portalu YOUTUBE Sudecka Ostoja. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników w relacji live na fanpag'u: Sklep myśliwski Szóstak oraz Sudecka Ostoja 06.12.2021.
2. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia konkursu, tj. do 01.06.2023
z siedziby Organizatora, mając przy sobie dowód osobisty oraz aktualną legitymację PZŁ oraz aktualne pozwolenie na zakup broni. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w poście na fanpag'u Sklep Myśliwski Szóstak oraz Sudecka Ostoja wraz z podaniem jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z wręczenia nagrody. Laureaci nagród zobowiązują się również do przesłania na adres: sklepmysliwski@gmail.com zdjęć z pierwszego polowania z wygraną nagrodą w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania nagrody. Termin odbioru nagrody może zostać przesunięty przez Organizatora ze względu na sytuację epidemiczną. Nagrody są produktami nowymi, które dopiero zostaną wysłane przez producenta do siedziby Organizatora.
3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) czy przekazania jej na osoby trzecie.
§ 9 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora Sklep Myśliwski SZÓSTAK z siedzibą przy ulicy Św. Barbary 50, 98-300 Wieluń lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: sklepmysliwski@gmail.com, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.

2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane

3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz adres mailowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na podany adres mailowy w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage'u Sklepu Myśliwskiego Szóstak oraz na fanpage'u Sudecka Ostoja, w zakładce Notatki przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych

i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu Konkursu.

3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.