DARMOWA WYSYŁKA OD 350ZŁ | OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ I WYSYŁEK: (43) 843 90 52 lub (43) 843 37 03 PON-PT 10:00-18:00 | DARMOWA WYSYŁKA OD 350ZŁ

KONKURS SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA

Poniżej przedstawiamy Państwu co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie o nazwie SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA

#szczesliwatrzynastka

➖

Konkurs trwa od 01.02.2021 do 06.12.2021 do godziny 12.00

➖

aby móc wziąć udział w konkursie należy zakupić NOWĄ broń na pozwolenie myśliwskie, wypełnić ankietę którą otrzymacie Państwo przy zakupie i  umieścić ją w skrzynce, która znajduje się na blacie u nas w sklepie stacjonarnym

➖

06.12.2021 Kamil Kulejewski z kanału Sudecka Ostoja wraz ze swoimi dziećmi rozstrzygnie wyniki konkursu (godzina do ustalenia w późniejszym terminie). Odbędzie się z tego wydarzenia relacja live na kanale Sudecka Ostoja

➖

Drogą dziecięcej dedukcji Stasiu i Kornelka wybiorą spośród wszystkich ankiet trzynaście, następnie wykonamy telefon z pytaniem konkursowym i będziemy mogli gratulować wygranej

Przypominamy, że główną nagrodą w konkursie jest BLASER R8 Professional w kalibrze Standard, a kolejne nagrody zostaną sukcesywnie pokazywane w kolejnych odcinkach Sudeckiej Ostoi Życzymy wszystkim powodzenia Darz Bór

REGULAMIN KONKURSU:

REGULAMIN KONKURSU SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA§ 1 DEFINICJEOkreślenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą – konkurs prowadzony pod nazwą „#szczesliwatrzynastka” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.b.„Organizator” – organizatorem Konkursu jest Sklep Myśliwski SZÓSTAK z siedzibą przy ulicy Św. Barbary 50, 98-300 Wieluń c.„Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Sklep Myśliwski SZÓSTAK z siedzibą przy ulicy Św. Barbary 50, 98-300 Wieluńd.„Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Konkursu musi posiadać ważną legitymację PZŁ oraz aktualne pozwolenie na broń lub zaświadczenie uprawniające do zakupu broni do celów łowieckich. Pozwolenie na broń musi być wydane do celów łowieckich. e. „Nagrody”- I miejsce Sztucer Blaser R8 Professional w dowolnym kalibrze standard.- kolejne nagrody będą prezentowane każdego kolejnego miesiąca na kanale Sudecka Ostoja, oraz w portalach społecznościowych Sklepu Myśliwskiego Szóstak oraz Sudeckiej Ostoi § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji firmy Szóstak oraz Sudecka Ostoja2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, 01.02.2021 o godz. 10:00 i trwa do dnia 06.12.2021 roku, kiedy będzie miało miejsce zakończenie konkursu. Więcej informacji odnośnie zakończenia konkursu zostanie podane bliżej daty zakończenia na portalach społecznościowych w/w firm.3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem fanpage firmy Szóstak oraz Sudecka Ostoja5. Uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Konkursu musi posiadać ważną legitymację PZŁ oraz aktualne pozwolenie na broń lub zaświadczenie uprawniające do zakupu broni do celów łowieckich. Pozwolenie na broń musi być wydane do celów łowieckich. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.§ 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU1 . Zadanie konkursowe i tryb konkursu:Od dnia rozpoczęcia konkursu tj. 01.02.2021 każdy kto chce wziąć udział w konkursie powinien:- zakupić w Sklepie Myśliwskim Szóstak NOWĄ jednostkę broni palnej przeznaczonej do celów łowieckich. - ankietę konkursową i wrzucić ją do urny w Sklepie Myśliwskim Szóstak.3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:- zakupić w Sklepie Myśliwskim Szóstak NOWĄ jednostkę broni palnej przeznaczonej do celów łowieckich. - wypełnić ankietę konkursową i wrzucić ją do urny w Sklepie Myśliwskim Szóstak.- Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie. Wykluczony zostać może również Uczestnik, który:- wpisał komentarze zawierające treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające dobra osobiste innych osób bądź Organizatora,- wykorzystywał fałszywe dane w celu zakupu broni4. Wyniki Konkursu zostaną podane 06.12.2021, kiedy właściciel kanału Sudecka Ostoja wraz z komisją konkursową 'wybierze' ankiety konkursowe oraz wykona telefon do osoby z ankiety z pytaniem konkursowym. 5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą właściciel Kanału Sudecka Ostoja oraz przedstawiciele sklepu myśliwskiego Szóstak§ 4 NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA1. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:- I miejsce Sztucer Blaser R8 Professional w dowolnym kalibrze standard.- kolejne nagrody będą pokazywane każdego kolejnego miesiąca na kanale Sudecka Ostoja, oraz w portalach społecznościowych Sklepu Myśliwskiego Szóstak oraz Sudeckiej Ostoi 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:§ 5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSUOrganizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.§ 6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSUNiniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 roku.§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Sklep Myśliwski SZÓSTAK z siedzibą przy ulicy Św. Barbary 50, 98-300 Wieluń oraz kanał na portalu YOUTUBE Sudecka Ostoja. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Zwycięzcom Konkursu.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.§ 8 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników w relacji live na fanpagu: Sklep myśliwski Szóstak oraz Sudecka Ostoja 06.12.2021.2. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej zobowiązany jest odebrać nagrodę osobiście, w ciągu 6 miesięcy od zakończenia konkursu, tj. do 01.06.2022 z siedziby Organizatora, mając przy sobie dowód osobisty oraz aktualną legitymację PZŁ oraz aktualne pozwolenie na zakup broni. Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w poście na fanpagu Sklep Myśliwski Szóstak oraz Sudecka Ostoja wraz z podaniem jego imienia i nazwiska oraz zdjęć z wręczenia nagrody. Laureaci nagród zobowiązują się również do przesłania na adres: sklepmysliwski@gmail.com zdjęć z pierwszego polowania z wygraną nagrodą w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania nagrody. Termin odbioru nagrody może zostać przesunięty przez Organizatora ze względu na sytuację epidemiczną. Nagrody są produktami nowymi, które dopiero zostaną wysłane przez producenta do siedziby Organizatora.3. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.4. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego) czy przekazania jej na osoby trzecie.§ 9 REKLAMACJE1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora Sklep Myśliwski SZÓSTAK z siedzibą przy ulicy Św. Barbary 50, 98-300 Wieluń lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: sklepmysliwski@gmail.com, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz adres mailowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na podany adres mailowy w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Regulamin Konkursu jest dostępny na fanpage'u Sklepu Myśliwskiego Szóstak oraz na fanpage'u Sudecka Ostoja, w zakładce Notatki przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnychi reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego regulaminu Konkursu.3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.5. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów